Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISÓW INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO FUNDACJI CANCER FIGHTERS z dnia 10.11.2021r.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Usługodawca” – FUNDACJA CANCER FIGHTERS, ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000581036; NIP: 599 317 81 99, adres poczty elektronicznej biuro@cancerfighters.pl

2) „Projekty” – organizowane i prowadzone przez Usługodawcę Projekty, w szczególności „WolniOdRaka”,  oraz inne, mające na celu szeroko pojęte wsparcie osób cierpiących na choroby onkologiczne i ich rodzin poprzez organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, w szczególności informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania działań dobroczynnych;

3) „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, nie wymagających założenia Konta;

4) „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

5) „Serwis” lub „Serwisy” – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami:

– „ wolniodraka.pl

i innymi, na których udostępniony został niniejszy Regulamin.

6) „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Fundację. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym wolniodraka.pl ;

7)   „Usługi” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin na rzecz Użytkowników i Usługobiorców.

8) „Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Usługobiorcy, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Usługobiorcy;

9)  „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;

10) „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności przez Sprzedającego.

11)   „UODO” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

12)  „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13)   „UŚUDE” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług w ramach Serwisów.
 2. Regulamin określa zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą pomocom Serwisów, w rozumieniu UODO i RODO.
 3. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 6. Zdjęcia umieszczane są na Serwisie w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich usług.

§3. Akceptacja Regulaminu

 1. Użytkownik i Usługobiorca w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego akceptacji.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: wolniodraka.pl .

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą Rejestracji.
 3. Użytkownik oraz Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany w procesie Rejestracji lub korzystania z innych określonych Usług przez Użytkownika.
 4. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą związanej ze świadczeniem Usług.
 5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

§5. Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  • przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Użytkownikowi i Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.
 5. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).

§6. Usługi

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.
 2. Do skorzystania z części Usług oferowanych w Serwisie wymagane jest założenie przez Użytkownika Konta.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik i Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług, poza podaniem danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest zgoda na wybór Prawa Właściwego dla Umowy, tj. prawa polskiego.
 5. Wyrażenie zgody na wybór Prawa Właściwego jest dobrowolne jednak niezbędne w celu korzystania z Usług Usługodawcy.
 6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa,
  • podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji.
 8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 7. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy w Serwisie Konto z wykorzystaniem loginu podanego w formularzu rejestracyjnym.
 9. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Usługobiorcę poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 10. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika i Usługobiorcę danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej.
 11. Usługodawca może uzależnić rejestrację Usługobiorcy w Serwisie od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w formularzu rejestracyjnym.
 12. Konto Usługobiorcy Serwisie zawiera dane Usługobiorcy podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Usługobiorca powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie. Niedozwolone jest w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Usługobiorcę podanych danych, o których mowa w punktach powyżej z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.
 13. Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Serwisie. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres poczty elektronicznej.
 14. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Usługobiorcy i udostępniania swojego Konta innym osobom.
 15. Logowanie do Konta w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz unikalnego hasła znanego uprawnionemu Usługobiorcy.
 16. Usługobiorca akceptuje konieczność podania adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Usługobiorca zobowiązuje się do zaktualizowania adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.
 17. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 18. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli:
  • Usługobiorca podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  • Usługobiorca narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
  • Usługobiorca propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • Usługobiorca nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu,
  • Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Usługobiorca posługuje się nieswoimi danymi osobowymi.

§7. Ochrona prywatności i dane osobowe

 1. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Usługobiorców zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie: wolniodraka.pl .
 2. Administratorem Danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców jest Usługodawcę.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, NIP, PESEL.
 4. Usługodawca może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 5. Usługodawca na podstawie UODO i  RODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika i Usługodawcy w celu korzystania z Usług (w tym przekazania Danych w celu realizacji Usługi), a także w zakresie rozliczenia Usługi, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 6. Korzystając z Usług Użytkownik lub Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji Usługi.
 7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy.
 8. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 10. Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta i korzystania z Usług, wymagających jego założenia.
 12. Adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Użytkownik lub Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

§8. Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 1. Autorskie prawa majątkowe do Serwisów, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, jednocześnie udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisów oraz pozostałej działalności Usługodawcy na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
  • rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
  • nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik i Usługobiorca w zakresie licencji określonej w ust. 2. udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści.
 4. Użytkownik i Usługobiorca  pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem tych utworów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa.
 5. Użytkownik i Usługobiorca oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika lub Usługodawcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Usługodawca wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 7. Licencja i zgoda, o których mowa w ustępach powyżej może zostać wypowiedziana przez Użytkownika lub Usługobiorcę z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 8. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Usługobiorca mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług bezpośrednio do Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
  • adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 4. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  • na adres Usługodawcy: FUNDACJA CANCER FIGHTERS, ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
  • za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza,
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@cancerfighters.pl,
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni, a o decyzji zawiadomi zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

§10. Czas trwania umowy i jej zakończenie

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub zgłoszenie żądania jego usunięcia na adres biuro@cancerfighters.pl, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że Konto jest fałszywe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Serwisie lub w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Usługobiorcę lub Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy lub Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§11. Zmiany Regulaminu

 1. Obowiązujący Regulamin jest dostępny jest pod adresem internetowym wolniodraka.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi i Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 4.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika i Usługobiorcę o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem internetowym wolniodraka.pl
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści pod adresem internetowym wolniodraka.pl. Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo w terminie 7 dni od dnia udostępnienia treści Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jego nieprzyjęciu. Oświadczenie przesyła pocztą elektroniczną na adres biuro@cancerfighters.pl.
 5. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE , RODO oraz innych przepisów prawa.
 2. Załączniki oraz Polityka Prywatności stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.11.2021r.

 

Załącznik do Regulaminu – wykaz i opis usług serwisów

I. Usługi ogólne

 1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o działalności Usługodawcy, w tym o stanie Projektów, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 2. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików zawierających dokumenty potrzebne do realizacji Projektów, raporty z realizacji Projektów, materiały promocyjne oraz inne.
 3. Wyszukiwarka internetowa – Usługa polegająca na umożliwieniu wyszukiwania przez Usługobiorcę lub Użytkownika informacji opublikowanych w Serwisach.
 4. Dostarczanie treści o charakterze informacyjnym – Usługodawca poprzez Serwisy informuje o prowadzonych Projektach, przedstawia skalę ich realizacji i możliwe formy zaangażowania.
 5. Usługi dla Dobroczyńców – Użytkownicy posiadają możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego Projektów poprzez:
  • dokonanie wpłaty za pomocą skorzystania z funkcji bezpośredniej płatności w Serwisach lub przelewu tradycyjnego na dane Projektu wskazane w Serwisie;
  • możliwość pobrania programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy.
  • przekazanie za pośrednictwem Usługobiorcy darowizn rzeczowych w ramach Projektu.
 6. Umożliwianie komentowania, polecania i głosowania na treści udostępnione w Serwisach – celem komentarzy jest umożliwienie Użytkownikom i Usługobiorcą możliwości wypowiedzi na temat treści w Serwisach a także wzajemną dyskusję na ich temat pomiędzy Użytkownikami. Umieszczanie komentarzy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • treść komentarzy musi być związana z treścią Serwisu i stanowić refleksje na jego temat, wypowiedź krytyczną lub komentarz do niego,
  • treść komentarzy nie może zawierać informacji nieprawdziwych oraz nie może powodować słownych kłótni w Serwisie pomiędzy Użytkownikami i Usługobiorcami,
  • komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności treści wulgarnych lub obraźliwych,
  • komentarze nie mogą zawierać informacji sprzecznych ze standardami pomocy w ramach Projektów, w szczególności próśb o pomoc lub numerów rachunków bankowych,
  • ten sam komentarz może być umieszczony tylko jeden raz.
 7. Komentarze sprzeczne z ww. zasadami mogą być usuwane przez Usługodawcę a Użytkownik lub usługobiorca, który je zamieszcza może zostać pozbawiony przez Usługodawcę możliwości komentowania.
 8. Formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy – Usługa, w ramach której Usługobiorca lub Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą dedykowanego formularza, w celu wskazanym w formularzu. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco obsługiwać wiadomości wysłane za pomocą formularza. Odpowiedź na przesłaną wiadomość kierowana będzie na adres e-mail podany przez osobę wysyłającą wiadomość.

II. Zgłaszanie Rodzin Potrzebujących

 1. W ramach projektu WolniOdRaka Usługodawca umożliwia Użytkownikom i Usługobiorcom zgłaszanie do Projektu Rodzin Potrzebujących za pomocą Serwisu.
 2. Rodzinę do Projektu zgłosić może osoba fizyczna lub osoba prawna (instytucja).
 3. W przypadku zgłoszenia Rodziny przez osobę prawną, wymagana jest akceptacja Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Rodzinę zgłosić można tylko za jej uprzednią zgodą. Zgodę odbiera się wyłącznie na dedykowanym formularzu, udostępnionym do pobrania w Serwisie. Rodzina wyraża zgodę poprzez złożenie przez przedstawiciela Rodziny własnoręcznego podpisu na wydrukowanym formularzu oraz podanie danych przedstawiciela Rodziny.
 5. Zgłoszenie następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika lub Usługobiorcę dedykowanego formularza w Serwisie oraz wgranie skanu (zdjęcia) formularza zgody z podpisem przedstawiciela Rodziny.
 6. Po zgłoszeniu Rodziny w Serwisie, Użytkownik lub Usługobiorca zobowiązany jest wysłać oryginał (papierowy) formularza zgody na własny koszt na adres Usługodawcy tj. FUNDACJA CANCER FIGHTERS, ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 7. Użytkownik lub Usługobiorca może zgłosić do Projektu samego siebie oraz swoją rodzinę.
 8. Nie zostaną włączone do Projektu rodziny:
  • których zgłoszenie jest niepełne, tj. nie zawiera skanu formularza zgody bądź innych wymaganych informacji;
  • których zgłoszenie zawiera błędy uniemożliwiające kontakt z rodziną, np. błędne dane kontaktowe;
  • których oryginał formularza zgody nie zostanie doręczony na adres Usługodawcy.

III. Usługi dla Darczyńców oraz obowiązki Darczyńców projektu WolniOdRaka:

 1. W ramach projektu WolniOdRaka, Usługodawca zamieszcza w Serwisie zanonimizowane historie rodzin potrzebujących wraz z listą ich potrzeb. Użytkownik lub Usługobiorca ma możliwość zapoznać się z historiami.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca ma możliwość wyboru rodziny, której przygotuje pomoc materialną („Paczkę”). Wybór następuje poprzez stronę wolniodraka.pl. Możliwy jest wybór więcej niż jednej rodziny przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
 3. Po dokonaniu wyboru rodziny potrzebującej, Użytkownik lub Usługobiorca zobowiązuje się wobec Usługodawcy do przygotowania im pomocy na warunkach oraz w zakresie określonym w informacjach szczegółowych dotyczących tych osób oraz zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik lub Usługobiorca, podejmujący się wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozdziale, oświadcza, że rozumie odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom potrzebującym, oraz że przy wykonywaniu przyjętych na siebie obowiązków dołoży najwyższej staranności, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, którym pomaga oraz dobro Usługodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się lub niewłaściwego wykonywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z przyjętych na siebie zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozdziale, Usługodawca może:
  • upomnieć Użytkownika lub Usługobiorcę, wzywając go jednocześnie do usunięcia skutków naruszeń Regulaminu i dalszego prawidłowego wykonywania zobowiązań,
  • rozwiązać umowę o świadczenie Usług oraz anulować wybór rodziny potrzebującej przez Użytkownika.
 6. Użytkownik lub Usługobiorca, który zadeklarował w Serwisie przygotowanie pomocy rodzinie potrzebującej, zobowiązuje się do przygotowywania pomocy według potrzeb określonych w liście potrzeb rodziny.
 7. Użytkownik lub Usługobiorca , o którym mowa w ust. 6, zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zadeklarowanej przez siebie pomocy w na adres: FUNDACJA CANCER FIGHTERS, ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 8. Usługodawca nie kontroluje zawartości paczek przekazanych w ramach akcji.
 9. Użytkownik i Usługobiorca bierze pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.
 10. Produkty przekazywane przez Użytkownik lub Usługobiorca powinny zostać zapakowane zgodnie z instrukcją i oznaczone etykietą identyfikującą pomoc dla konkretnej rodziny.
 11. Usługodawca nie zapewnia transportu pomocy o dużych gabarytach (np. lodówka, pralka). Użytkownik jest zobowiązany zapewnić transport tego typu we własnym zakresie.

Last modified: 2024-02-09

Comments are closed.